موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس، موسسه ای فرهنگی، پژوهشی، خدماتی و مشاوره ای است که به منظور ایجاد و برقراری ارتباط میان اعضای جامعه علمی در داخل و خارج از کشور، اساتید دانشجویان، پژوهشگران، دانشگاه ها، پژوهشکده ها و دیگر مراکز آکادمیک و مطالعاتی ایجاد شده است.

ماموریت

چشم انداز

خدمات فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی 

خدمات اجرایی و مدیریتی 

فعالیت های بین المللی آتی

فعالیت های بین المللی پیشین