کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت با همکاری موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس در بروکسل بلژیک برگزار گردید.

موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس در برگزاری کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی توسط مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاه و کمیته اجتماعی اقتصادی اتحادیه اروپا مورخ ۲۰ژانویه ۲۰۱۶ در بروکسل ، بلژیک مشارکت  فعالی داشت و کنفرانس یادشده در سالن اتحادیه اروپا با استقبال دانشجویان و پژوهشگران برگزار شد.