اولین کنفرانس بین المللی معماری ، شهرسازی و مرمت و کارگاه شهرها آینده ای از گذشته ها در مورخ 14 تا 16 بهمن ماه 1395 در دانشگاه ساپینزا رم، ایتالیا با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد.

اولین کنفرانس بین المللی معماری ، شهرسازی و مرمت و کارگاه شهرها آینده ای از گذشته ها در مورخ 14 تا 16 بهمن ماه  1395 در دانشگاه ساپینزا رم، ایتالیا با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد.