اجرایی و مدیریتی

  • برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی
  • ارائه کلیه خدمات مدیریتی اعم از مدیریت پروژه، مدیریت پیمان
  • مدیریت کنترل فنی کیفیت؛
  • پیش بینی بازار و تحلیل و بررسی خدمات مهندسی فروش