برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌‍‌ها و مدرسه‌های بین المللی نیز در راستای افزایش ارتباطات میان دانشجویان و پژوهشگران سراسر جهان، گسترش تولید علم، انتشار و گسترش ایده‌های نو و یافته‌های علمی، از دیگر اهداف این موسسه است.