موسسه مطالعات و ارتباطات هخامنش پارس، موسسه‌ای فرهنگی، پژوهشی، خدماتی و مشاوره‌ای است که دفتر مرکزی آن در تهران می‌باشد و در تاریخ مرداد ۹۴ تاسیس شده است. این موسسه به منظور ایجاد و برقراری ارتباط میان اعضای جامعه علمی در داخل و خارج از کشور، اساتید دانشجویان، پژوهشگران، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و دیگر مراکز آکادمیک و مطالعاتی ایجاد شده است. هدف در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، تبادل فرهنگی، ارائه یافته‌ها و نظریه‌های جدید و نهایتاً کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی ایجاد شده است.