ماموریت

این مؤسسه با هدف اشاعه مباحث پژوهشی آکادمیک و ایجاد ارتباطات مشترک بین دانشگاه های معتبر کشور و دانشگاه های مختلف در سراسر جهان تأسیس گردیده است. ماموریت اصلی این موسسه، ترویج و حمایت از علم  lو اندیشه، حکمت، فرهنگ، هنر و ایجاد ارتباط و همکاری های مشترک میان جوامع علمی، مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاهی می باشد.