گروه علوم انسانی

  • پرفسور کرت ریچاردسون
  • دکتر ریاض احمد
  • دکتر جواد قربانی
  • دکتر کاتلین کاوانه
  • پروفسور کن هاردمن
  • دکتر کامران هاشمی