گروه علوم پایه

  • دکتر سعید ذاکر بستان آباد
  • دکتر مهرداد هاشمی