گروه هنر و معماری

  • پروفسور ایرج اعتصام
  • پرفسور فرح حبیب
  • پرفسور حمید ماجدی
  • دکتر آرش فلاح